Hotărârea nr. 709/2007

Hotărârea 709/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuintă familială cu 3 apartamente si servicii D+P+2E, str. Macului nr. 22.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu 3 apartamente și servicii D+P+2E str. Macului nr. 22

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință familială cu 3 apartamente și servicii D+P+2E pe str. Macului nr. 22 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79990 din 11.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu 3 apartamente și servicii D+P+2E pe str. Macului nr. 22, beneficiar: Popovici Aurel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 48337/9219 din 30.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiuniior art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială cu 3

apartamente și servicii D+P+2E pe str. Macului nr. 22. beneficiar: Popovici Aurel, prin care se stabilește amplasarea construcției cu 3 apartamente și servicii, aliniată la 5,0 m. de ia limita proprietății dinspre cele 2 străzi, cuplată cu construcția existentă pe parcelă și la 5,0 m. față de limita laterală est a proprietății. Regimul de înălțime propus este D+P+2E. Se va menține și moderniza accesul auto la garajul existent și la parcarea propusă. Se vor asigura condiții pentru regularizarea str. Lacului și str. Macului la 7,0 m.+2 trotuare. Se stabilește POT = 27,2% și CUT = 0,7. U.T.R.=L3a (P.O.T. max. 35%, C.U.T. max. = 0,9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 48337/9219 din 30.08.2007.

Art. 2. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.709 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)Ing. Horia loan Elorea


iNEAZĂ: