Hotărârea nr. 707/2007

Hotărârea 707/2007 - Asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Vodafone România S.A. pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 75-77.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

Hotărâre

privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Vodafone România S.A. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca,

Calea Florești nr. 75-77

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu SC Vodafone România SA pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 75-77. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea. Florin Stamatian, Mircea Petric, Ștefan Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1481 din 24.10.2007 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Vodafone România S.A., pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. Calea Florești nr. 75-77, în suprafață de 64,69 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. Vodafone România S.A., pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 75-77, în suprafață de 64,69 mp. cu o cotă de asociere de 9400 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de telefonie mobilă.

Art.2 - Termenul asocierii este de 5 ani de la data adoptării hotărârii.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 707 din 30 octombrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată

cu 18 voturi)

Președinte de ședință A /vJng^Horea Iqan IjCdntrasemnează: