Hotărârea nr. 706/2007

Hotărârea 706/2007 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85675/43/22.10.2007 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

68482/9318/11.102007- BUZGAR IOAN

Amplasare locuință familială, P+E- drumul Soporului fn

74322/9319/11.10.2007 - GRIGORAS CALIN

Aviz principiu pentru PUZ-Case de vacantă, str. D.D. Roșea 75728/9320/11.10.2007- MARȚIAN VETURIA

Construire locuință familială P+M, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 18 72364/9321/11.10.2007- BURZO TEODOR

Construire casă familială D+PXE- str. Tache Ionescu nr. 95 56860/9322/11.10.2007- SC FIMARO SRL

Ansamblu multifuncțional de locuințe, birouri, spații comerciale, servicii, str. C.Coposu nr. 167

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 706 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)