Hotărârea nr. 705/2007

Hotărârea 705/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru construire ansamblu de locuinte, birouri, comert, garaje str. corneliu Coposu nr. 1-3-5.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire ansamblu de locuințe, birouri, comerț, garaje

str. Corneliu Coposu nr. 1-3-5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de locuințe, birouri, comerț, garaje pe str. Corneliu Coposu nr. 1-3-5 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 87935 din 23.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Pianului Urbanistic Zonal și a Pianului Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de locuințe, birouri, comerț, garaje pe str. Corneliu Coposu nr. 1-3-5., beneficiară: S.C. Esco M Import Export S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 69598/9182 din 30.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu - construire ansamblu de locuințe, birouri, comerț, garaje pe str. Corneliu Coposu nr. 1-3-5., beneficiară: S.C. Esco M Import Export S.R.L.;

Prin P.U.Z. se stabilește zonificarea funcțională CM2 cu POT max. admis 45% și CUT max. 3,5 ADC/mp teren. Regimul de înălțime max. = S+P+M+l 1E.

Prin P.U.D. se propune amplasarea construcțiilor cu funcțiunile de birouri, comerț și locuințe și regim de înălțime de la D+P+5E la S+P+M-l IE între str. C. Coposu și Maiakovski. Corpul de la str. C. Coposu se amplasează la 5,0 m. de la aliniament și pe limita estică de proprietat. Față de celelalte limite ale parcelei construcțiile se amplasează la min. 6,0 m. Se asigură 23 locuri de parcare la sol și garaj la subsol și demisol cu 116 locuri. Se amenajează în incintă loc de joacă, spații verzi, alei, punct gospodăresc, platformă de parcare. Se stabilește POT. 30,4% și CUT max. 3,5.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 69598/9182 din

30.08.2007A