Hotărârea nr. 704/2007

Hotărârea 704/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire două locuinte cuplate D+P+2E, str. Gh. Bacovia nr. 28.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire două locuințe cuplate D+P+2F.

str. Gh. Bacovia nr. 28

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire două locuințe cuplate D+P+2E pe str. Gh. Bacovia nr. 28 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85177 din 22.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire două locuințe cuplate D+P+2E pe str. Gh. Bacovia nr. 28, beneficiari: Mariș Emil și Mariș Valentina;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 57887/9113 din 10.09.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire două locuințe cuplate

D+P+2E pe str. Gh. Bacovia nr. 28, beneficiari: Mariș Emil și Mariș Valentina prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare și organizarea incintei pentru construirea a două locuințe cuplate cu D+P+2E. Amplasarea construcției se face la 5,0 m. de la aliniamentul străzii regularizate, la 3,0 și respectiv 4,0 m. față de limitele laterale și min. 5,0 m. de la limita posterioară. Accesul auto se face din str. Bacovia propusă a se regulariza prin documentații aprobate anterior la 7,0 m. carosabil și trotuar. Se asigură parcarea în incintă în 2 garaje la demisol și parcare la sol pentru 2 mașini. P.O.T. = 35%, C.U.T. = 0,9.

U.T.R. = L3c. (P.O.T. max. = 35%, C.U.T. max. = 0,9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 57887/9113 din 10.09.2007.

Art, 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 704 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)