Hotărârea nr. 703/2007

Hotărârea 703/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire două locuinte familiale D+P+E, str. Câmpului nr. 252.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire două locuințe familiale D+P+E str. Câmpului nr. 252

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire două locuințe

familiale D+P+E pe str. Câmpului nr. 252 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 84201 din 22.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire două locuințe familiale D+P+E pe str. Câmpului nr.

252, beneficiar: Mîndru Petru;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 58953/9069 din 30.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației

publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Ari. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire două locuințe familiale D+P+E pe str. Câmpului nr. 252, beneficiar: Mîndru Petru prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, ocupare a terenului și organizarea incintei pentru construirea a două locuințe. Construcțiile se dispun una în spatele celilalte. în lungul parcelei, paralel cu limitele laterale, la min. 7,0 m. distanță la stradă, min. 3,0 m față de limita laterală nord și 2,0 m. față de limita sud. între construcții se păstrază o distanță de 18,0 m. Accesul auto se face din str. Câmpului propusă a se regulariza prin documentații aprobate anterior la 11,0 m. Se asigură garaj la demisol pentru flecare locuință. P.O.T. = 28,8%, C.U.T. =0,58.

U.T.R. = L3c. (P.O.T. max. = 35%, C.U.T. max. = 0,9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 58953/9069 din 30.08.2007.

Art. 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr.703 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)