Hotărârea nr. 702/2007

Hotărârea 702/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire imobil de birouri S+P+5E+etaj tehnic, str. Lalelelor nr. 11.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil de birouri S+P+5E+etaj tehnic str. Lalelelor nr. 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire imobil de birouri S+P+5E pe str. Lalelelor nr. 11 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 87932 din 23.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil de birouri S+P+5E pe str. Lalelelor nr. II, beneficiar: Todea Daniel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59593/9284 din 22.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 Iit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil de birouri S+P+5E pe

str. Lalelelor nr. 11, beneficiar: Todea Daniel prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, ocupare a terenului și organizarea incintei pentru construirea unei clădiri de birouri cu S+P+5E+etaj tehnic. Construcția se dispune retrasă cu 5,5 m. de la str. Lalelelor, pe întraga lățime a parcelei. Parterul are destinație comercială, la etaje vor fi birouri iar la subsol se va amenaja garaj pentru 24 mașini. P.O.T. = 67,5% (P.O.T. max. = 80%), C.U.T. = 4,3 ADC/,p. teren, U.T.R. = CA4.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59593/9284 din 22.08.2007.

Art. 2. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 702 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)