Hotărârea nr. 701/2007

Hotărârea 701/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru reamenajare si extindere centru de servicii medicale si locuintă, str. Traian Mosoiu nr. 38A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reamenajare și extindere centru de servicii medicale și locuință str. Traian Moșoiu nr. 38.A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru reamenajare și extindere centru

de servicii medicale și locuință pe str. Traian Moșoiu nr. 38.A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85044 din 22.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu pentru reamenajare și extindere centru de servicii medicale și locuință pe str. Traian Moșoiu nr. 38.A, beneficiară: S.C. T.V.M. MED S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 85944 din

11.10.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației

publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru reamenajare și extindere centru de servicii medicale și locuință pe str. Traian Moșoiu nr. 38.A, beneficiară: S.C. T.V.M. MED S.R.L. prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, ocupare a terenului și organizarea incintei pentru extinderea construcției și amenajarea unuui centru de servicii medicale și locuință cu regim de înălțime D-P--2E. Amplasarea construcției se menține cuplată cu cea de la nr. 42 și la 5,0 m. de la limita posterioară și la 4,5 m. față de latura vestică. Accesul auto se face din str. Traian Moșoiu. Se asigură parcarea în incintă la sol pentru 4 mașini. U.T.R. = L3a.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 85944 din 11.10.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 701 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)