Hotărârea nr. 699/2007

Hotărârea 699/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 402/2007 (vânzarea unor spatii cu altă destinatie în baza Legii nr. 550/2002)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 402/2007

(vânzarea unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 402/2007 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ovidiu Laurean Turdcan. Ștefan Florca Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul Comisiei de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, constituită în baza Legii nr. 550/2002;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.I.- Se modifică art.l punctele 3 și 4 din Hotărârea nr. 402/2007, care va avea următorul conținut:

"Art. 1.3. Suprafața utilă a spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. E. Zola nr. 1, este de 62,32 mp., suprafața desfășurată 77,73 mp., și 13,28 mp. teren în cotă indiviză. Prețul de vânzare este 185.539 lei.

4. Suprafața utilă a spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.E. Zola nr. 1 este 64,75 mp., suprafața desfășurată 75,10 mp., si 12,8 mp. teren în cotă indiviză. Prețul de vânzare este 187.83 lei."

ART.II.- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Nr. 699 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi )