Hotărârea nr. 697/2007

Hotărârea 697/2007 - Alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Nationale a României, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 86384/18.10.2007 al Direcției comunicare și relații publice prin care se propune alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul 2007, pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art,2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul învățământ, cultură. Serviciul relații comunitare, Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 697 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată

cu 18 voturi)