Hotărârea nr. 696/2007

Hotărârea 696/2007 - Suportarea din bugetul local pe 2007 a sumei de 400.000 lei, necesară pentru amenajarea sectiilor de votare în vederea desfăsurării alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 25 Noiembrie 2007.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind suportarea din bugetul local pe 2007 a sumei de 400.000 lei (cu TVA), necesară pentru amenajarea secțiilor de votare în vederea desfășurării alegerii membrilor din România în Parlamentul European din data de 25 noiembrie 2007

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei, cu TVA pentru amenajarea secțiilor de votare și dotarea acestora cu telefoane în vederea desfășurării alegerii membrilor din România în Parlamentul European, din data de 25 noiembrie 2007 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 87.032 din 19.10.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea suportării din bugetul local pe anul 2007, capitolul 74.02.05 - Salubrizare, a sumei de 400.000 lei (cu TVA), pentru amenajarea corespunzătoare a secțiilor de votare din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă suportarea din bugetul local pe anul 2007, capitolul 74.02.05 - Salubrizare, a sumei de 400.000 lei (cu TVA) pentru amenajarea corespunzătoare a secțiilor de votare din municipiul Cluj-Napoca și dotarea acestora cu telefoane, în vederea desfășurării alegerii membrilor din România în Parlamentul European, din data de 25 noiembrie 2007.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.Nr. 696 din 30 octombrie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)