Hotărârea nr. 695/2007

Hotărârea 695/2007 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2007 Asociatiei pentru Adevărul revolutiei din Judetul Cluj în vederea comemorării a 18 ani de la Revolutia română din decembrie 1989, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 10.000 lei (RON) de la bugetul local pe anul 2007 Asociației pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj în vederea comemorării a 18 ani de la Revoluția română din decembrie 1989, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei (RON) de la bugetul local pe anul 2007 Asociației pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj în vederea comemorării a 18 ani de la Revoluția română din decembrie 1989, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 74.472 din 18.09.2007 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune privind alocarea sumei de 10.000 lei (RON) de la bugetul local pe anul 2007 Asociației pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj în vederea comemorării a 18 ani de la Revoluția română din decembrie 1989, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei (RON) de la bugetul local pe anul 2007 Asociației pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj în vederea comemorării a 18 ani de la Revoluția română din decembrie 1989, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.


Nr.695 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)