Hotărârea nr. 694/2007

Hotărârea 694/2007 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modificări interioare pentru amenajarea sectiei de terapie intensivă la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

II OI Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modificări interioare pentru amenajarea secției de terapie intensivă la Spitalul Clinic Municipal Cluj- Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modificări interioare pentru amenajarea secției de terapie intensivă la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 84785/18.10.2007 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modificări interioare pentru amenajarea secției de terapie intensivă la Spitalul Clinic Municipal Cluj- Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate.

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modificări interioare pentru amenajarea secției de terapie intensivă la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică si Direcția economică.


Nr. 694 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexa la Hotărârea nr.694/2007


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modificări interioare pentru amenajarea secției de terapie intensivă la Spitalul Clinic Municipal Cluj - Napoca ”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Tăbăcarilor nr.l 1. municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • > Valoarea totală a investiției conform

devizului general cu TVA, prețuri 2007         2.336.539,7 lei (inclusiv TVA)

  • > Din care C+M :                                   869.279,2 lei (    -//-    )

  • > Finanțarea din buget local

  • >  Modificări interioare la etajul IV al clădirii.

  • >  Durata de realizare a investiției: 14 luni

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.