Hotărârea nr. 693/2007

Hotărârea 693/2007 - Încheierea unui act aditional si insiruirea unei documentatii cadastrale pentru înscrierea în C.F. a dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Prof. Marinescu nr. 24.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui act adițional și însușirea unei documentații cadastrale pentru înscrierea în C.F. a dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Prof. Marinescu nr. 24

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional și însușirea unei documentații cadastrale pentru înscriere în C.F. a dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Prof. Marinescu nr. 24 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 84393 din 15.10.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune încheierea unui act adițional și însușirea unei documentații cadastrale pentru înscriere în C.F. a dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Prof. Marinescu nr. 24;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 30605/13.04.2006, încheiat în baza Hotărârii nr. 293/2006 în vederea extinderii locuinței, în sensul prelungirii cu un an a termenului de începere a executării lucrărilor autorizate a construcției.

Art.Il. Se însușește Documentația cadastrală pentru concesionare, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. nr. 2012, cu nr. topo. 12360/1/2/2, în suprafață de 66,46 mp.

Documentația cadastrală pentru concesionarea terenului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului

și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 693 din 30 octombrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)


CLUJ'NAPOCA,

Aleea Padis. nr. 1'42 Punct de lucru Str. Regele ferdinanc, nr.5.S

Certificat de autorizare Seria B. nr. 558 Tel 07222241 70. 0745831067 e-mail: arhi_top<Șyahoo.com

Anexă la Hotărârea Nr. 693/2007

FISA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA PENTRU CONCESIONARE

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE DIN:

LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA,

STR. PROF. MARINESCU, NR. 24, JUD. CLUJ

BENEFICIARI: NEMEȘ MARIUTA

NEMEȘ ILIE
C AO J - N A A £3 CA. AkECA FAt:>i;S.      1:42

PUUCT E/E ILUCRU S~R. RgGCLE Fr*>P»W4WO. »4 R. S.'B •3ERT»nCAT O£ AUTORIZARE SERIA E>. HM. 558 Tel O72S22<4 I ?'□, 074553 j 057 E-MAtU ARH! TOP{~YAHOa.COM

BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE

 • 1.  Fișa proiectului.

 • 2.  Borderou de piese.

 • 3. Memoriu tehnic.

 • 4.  Contract de concesiune

 • 5.  Cerere pentru operațiuni notariale. ( exemplarul O.C.P.I Cluj ).

 • 6.  Extrase C.F.

 • 7.  Fișa corpului de proprietate.

 • 8.  Declarații proprietate.

 • 9.  Tabelul de mișcare a parcelelor.

B. PIESE DESENATE

 • 1. Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, scara 1 : 500

 • 2.  Plan de incadrare in zona , scara 1 : 5.000

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: - Documentație cadastrala pentru concesionare, având în caietul de evidența nr. 714/2007.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Nemeș Mariuta si Nemeș Ilie cu domiciliul in Cluj-Napoca, str. Prof.

Marinescu, nr 24, ap. 1, jud.Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: S C ARHITOP S R L , având certificatul de autorizare Sr. B Nr. 568.

 • 4.  Obiectivul lucrării : PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE din mun. Cluj-Napoca. str. Prof. Marinescu. nr. 24, jud. Cluj.

 • 5. Scopul lucrării: Documentație tehnica pentru concesionare.

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Terenul este situat in intravilanul mun. Cluj-Napoca, str Prof. Marinescu, nr. 24, jud. Cluj.

 • 7.  Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii corpului de proprietate se face cu :

- C. F. nr. 2012, nr. cad. 12360/1/2, S = 119 mp.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale : Terenul l-am identificat în, loc Cluj-Napoca. str. Prof. Marinescu. nr. 24. jud.Cluj. Pentru intocmirea documentației s-a folosit lucrarea cu numărul cadastral 6039. Nu s-a efectuat materializarea punctelor pe conturul proprietarii. Calculul punctelor și a suprafeței au fost efectuate pe calculator

Sistemul de proiecție - Stereografic 1970.Sistem de cote Marea Neagra 1975

ÎNTOCMIT_ SC ARHITOP SRL


dEautori2are ^\.

er,a S, Nr 56e ro i c'asa iî

'P

* /


ARHITOP s.r.l.

F

AXCll1!


Nr. Cerere 41495 DIN 12.06.2007

Data elib. 15.05.2007

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CâRtEEDNCHARĂ

Canea funciară cu nr. 2012

pentru

INFORMARE

A.Partea 1

Comuna.' Oraș/ Municipiu CLUJ NAPOCA

Nr.crt.

_

Nr. cad.

Descrierea imobilului

Suprafața in mp.

Observații I

3-

12360/1/2

Teren in str. Prof. Marinescu nr. 24.

119

_

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

15

16.

Cu nr. 2206/1998 c.f. drept de proprietate cu titlu de drept lege 223/1974 in favoarea ;

STATULUI ROMAN in administrarea

CONSILIULUI LOCAL AL MUNC CLUJ-NAPOCA

I

L

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Sarcini radiabile conf Decr Nr. 336/1948

Certific că prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chitanța nr. 8419/2007.....pentru serviciul de publicitate imobiliară cu cod 11P7EXI

Nr. Cerere 41492 DIN

12.06.2007

AKQEL


Data elib. 15.06.2007

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJINFORMARE


A.Partea I

Cartea funciară cu nr.

I27500

Comuna' Oraș' Municipiu CLUJ NAPOCA

Nr.crt

Nr. Top .

Descrierea imobilului

Suprafața in mp.

Observații

1.

12360/1/1

Casa cu fundație din piatra, ziduri din (cărămidă), chirpici compusa din : 2 camere, bucătărie, baie, camara, antreu, coridor, terasa exterior si pivnița, suprafața utila 78,50 mp., in str. Prof. Marinescu nr. 24.

79 mp.

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații I

o l°-

Cu nr.

6105/1998 c.f. cu titlu de drept cumpărare in baza L.112/95, bun comun, in favoarea NEMEȘ MARIUTA si soțul

I

4

NEMEȘ ILIE

5.

_

In baza art. 9 alin. 8 din L. 112/95 imobilul nu poate fi înstrăinat 10 ani de la aata cumpărării 16 decembrie 1996.

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Nu sunt sarcini

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chitanța nr 8420 /2007   . pentru serviciul de publicitate imobiliară cu cod 11P7EXI

Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

119

Cluj - Napoca, str. Prol’. Marinescu, nr. 24, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

i.


UAT i Cluj - Napoca

Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil

Situația actuala (inainte de dezlipire)

Situația viitoare (după de dezlipire)

Nr. cad

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cac

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

119

Cc

Curți construcții      zA

’>Z//

52.54

Cc

Curți construcții

zz

66,46

Cc

Curți construcții

| Total

119

119

U'FC r r/3/ cr CY


.t H.iwi’g? iranbiharâCluj

Oridiu

'•a joipej

Executant:


Data: 28.08.07ARnp'CAr^H

Vife?aB/c

'Torel

Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

52.54 .

Cluj ■ Napoca, str. Prof. Marinescu. nr. 24, |ud. Cluj

Cartea Funciara nr. !jUAT j Cluj - Napoca

A. Date referitoare la teren

marcela

“-----

Categoria de folosința

Suoratata din măsurător ( mo )

Valoarea oe impozitare (le.)

Mențiuni

2

3

4

5

1

Cc

52.54

Tola'

52.54


B. Date referitoare la construcții

Cod.

Constr.

Suprafața construita la sol fmp)

Valoarea oe impozitare (mp)

Mențiuni

Total
fCî CJ''/'JS-c pcy

."lunara Cluj___

. iddiu

giner

DE

TORiZARE

Seria Gj Nr 1)84

Oftteqaria B


Nr„ Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

66,46

Cluj - Napoca, sti. Prof. Marinescu, nr. 24,jud. ClujA. Date referitoare la teren

narcela

Categoria de folosința

Suprafața drn măsurător < mo i

Valoarea de impozitare < te’ I

Mențiuni

1

2

3

4

5

1

Cc

66,46

Total

66.46


B. Date referitoare la construcții

Cod.

Constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (mp)

Mențiuni

Total


inveniar ae coordonate Sistem de proiecție

Pct.

E (m)

N (m)

I28

585768.98

391858.81

12

585772.31

391866.07   *

17

585756.02

391873.84

121

585755.07

391872.02

128

585767.47

.391865.89   1

16

585766.79

391864.55

15

585766.38

391864.76

13

585764.51

391861.07

Suprafața totala masurata = 66,46

Suprafața din act = 66.46

Data: 2B.08.07


Executant


OtclUi Or


«‘așa-Li și Publicitate îmubtbar? Cluj _

Olteanu Ovidiii subinginer
rFP-nnc^ p

bCnaa.N'?6B

Clasa L

sL MiWlOPSU


w /AUTORIZARE _ ia GJ Hr. Ob Oatecsone- o /CU. I. ECA l-'AOlti. IS’K I «J-i.-. PUNCT DC LUCPU STR. RCCCCC FCRDIHAND NR.S S

CERTiriCAT DC AUTORIZARE Seria B. NR. 56£ Tel OT2222- I 70. O745B3’ 067 e-mail: a r h i_t □ p-â> y a h o o . c o m

TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

CORPUL DE PROPRIETATE :Loc. Cluj - Napoca,

Str. Prof. Marin eseu. nr. 24, j ud. Cluj

A. SITUAȚIA C ONFORM CÂRTII 11 NC’lARE :

NR.

C.F.

NR.

SER.

NR. CAD.

NR. TOPO

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF.

(m.p. )

PROPRIETARI

' 2012

A+l

12360/1/2

Teren in str. Prof.

Marinescu, nr. 24

119

Drept de proprietate cu titlu de drept lege, in favoarea:

STATUL ROMAN in administrarea

CONSILIULUI LOCAL AL MUNC. CLUJ -  ■

NAPOCA

B. SITUAȚIA PROPUSA - DEZLIPIRE:

NR.

C.F.

Nit.

SER.

NR. CAD.

NR.

TOPO

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

( m.p. )

PROPRIETARI

2012

A+2

12360/1/2/1

Teren in str. Prof.

Marinescu. nr. 24

52.54

Drept de proprietate cu titlu dc drept lege, in favoarea:

STATUL ROMAN in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNC. CLUJ - NAPOCA

A+3

12360/1/2/2

Teren in str. Prof.

Marinescu. nr. 24

66.46

PROPUSA - CONCESIONARI

NR.

C.F.

NR.

SER.

NR. CAD.

. O icei

“g

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

(m.p.)

PROPRIETARI

2012

A+3

12360/1/2/2

Teren in str. Prof.

Marinescu. nr. 24

66,46

Drept de concesionare in favoarea : NEMEȘ MARIUTA si NEMEȘ ILIE.£ 'c-XX /^‘7fe^Rnp,CAT or.