Hotărârea nr. 692/2007

Hotărârea 692/2007 - Suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli si plata către SC Multirol Prodcom SRL a sumei de 18.389,35 lei în baza Sentintei Civile nr. 8055/2006 a Judecătoriei Cluj-Napoca, Deciziei Comerciale nr. 25/R/2007 a Tribunalului Comercial Cluj, Somatiei si Procesului-verbal de cheltuieli din Dosarul executional nr. 438/2007 de la Soc. Civ.Prof. de Exec. Jud. Asoc. Adam Dragos si Oszoczki Andras.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂ R Â R E

privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către S.C. MULTIROL PRODCOM S.R.L. a sumei de 18.389,35 RON, în baza Sentinței Ch ile nr. 8055 / 2006 a Judecătoriei Cluj-Napoca, Deciziei Comerciale nr. 25 / R / 2007 a Tribunalului Comercial Cluj, Somației și Procesului-verbal de cheltuieli din Dosarul execuțional nr. 438/2007 de la Soc. C’iv. Prof. de Exec. Jud. Asoc. Adam Dragoș și Oszoczki Andras

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către S.C. MULTIROL PRODCOM S.R.L. a sumei de 18.389.35 RON. în baza Sentinței Civile nr. 8055 / 2006 a Judecătoriei Cluj-Napoca. Deciziei Comerciale nr. 25 / R / 2007 a Tribunalului Comercial Cluj, Somației și Procesului-verbal de cheltuieli din Dosarul execuțional nr. 438 / 2007 de la Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești Asociați Adam Dragoș și Oszoczki Andras - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 62208 / 27.09.2007 al Direcției economice prin care se propune plata către S.C. MULTIROL PRODCOM S.R.L. a sumei de 18.389,35 RON, reprezentând restituire sumă nedatorată (14.988,40 RON) în baza contractului de asociere în participațiune nr. 86 / 2000 cu privire la spațiul situat în Cluj-Napoca. P-ța Unirii nr. 26, cheltuieli de judecată (1.482,95 RON), onorar executor judecătoresc (1.904 RON) și taxă de timbru (14 RON), în baza Sentinței Civile nr. 8055 / 2006 a Judecătoriei Cluj-Napoca. Deciziei Comerciale nr. 25 / R / 2007 a Tribunalului Comercial Cluj, Somației și Procesului-verbal de cheltuieli din Dosarul execuțional nr. 438 / 2007 de la Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești Asociați Adam Dragoș și Oszoczki Andras;

Reținând prevederile ari. 992 din Codul civil și ale art. 274. 371A1 și 371A7 din Codul de procedură civilă;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către S.C. MULTIROL PRODCOM S.R.L. a sumei de 18.389,35 RON, reprezentând restituire sumă nedatorată (14.988,40 RON) în baza contractului de asociere în participațiune nr. 86 / 2000 cu privire la spațiul situat în Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 26. cheltuieli de judecată (1.482.95 RON), onorar executor judecătoresc (1.904 RON) și taxă de timbru (14 RON), în baza Sentinței Civile nr. 8055 / 2006 a Judecătoriei Cluj-Napoca. Deciziei Comerciale nr. 25 / R / 2007 a Tribunalului Comercial Cluj, Somației și Procesului-verbal de cheltuieli din Dosarul execuțional nr. 438 / 2007 de la Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești Asociați Adam

Dragoș și Oszoczki Andras.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și

Serviciul juridic, contencios.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 692 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)