Hotărârea nr. 690/2007

Hotărârea 690/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire casă de vacantă D+P+M, str. D. D. Rosca f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă de vacanță D+P+M str. D.D. Roșea f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire casă de vacanță D+P+M pe str. D.D. Roșea f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 82112 din 15.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă de vacanță D+P+M în Colonia Făget pe str. D.D. Roșea f.n., beneficiară: C'enan Ileana;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 35431/8886 din 06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă de vacanță D+P+M pe str. D.D. Roșea f.n., beneficiară: Cenan Ileana prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, ocupare a terenului și organizarea incintei pentru construirea unei case de vacanță. Accesul se face dispre str. D.D. Roșea pe o alee de 6,0 m. Amplasarea construcției se face la 5,0 m. de la limita sud-est, la 18.0 m. de la limita vest și 5,0 m. de la [imita nord-est. Se asigură parcarea pentru 2 mașini pe o platformă de parcare dalată. P.O.T. = 9%, C.U.T. = 0.18. U.T.R. = B2 (P.O.T. max. = 20%, C.U.T. max. = 0,3).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 35431/8886 din 06.06.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 690 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)