Hotărârea nr. 689/2007

Hotărârea 689/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru amenajări aferente pentru mansardare bloc L19, str. Lunii nr. 8.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente pentru mansardare bloc L19 str. Lunii nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru amenajări aferente pentru mansardare bloc LI9, str. Lunii nr. 8 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 74962 din 28.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente pentru mansardare bloc L19, str. Lunii nr. 8 , beneficiară: S.C. Dic Prodimpex S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 39314/8803 din 21.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente pentru

mansardarea blocului L19, str. Lunii nr. 8., beneficiară: S.C. Dic Prodimpex S.R.L. prin care se reglementează condițiile de amenajarea de parcări în aliniament, pe str. Lunii și aleea de lângă blocul LI9. Mansardarea se va realiza pe întregul bloc. U.T.R. = L5.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

39314/8803 din 21.06.2007.

Art. 2. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ing. Horia loan Florea


CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul muniomiului,

Nr. 689 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)