Hotărârea nr. 688/2007

Hotărârea 688/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire clădire biroruri P+3E+M, str. Paris nr. 42.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire birouri P+3E+M str. Paris nr. 42

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire clădire de birouri P+3E+M pe str. Paris nr. 42 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 80018 din 05.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire de birouri P+3E+M pe str. Paris nr. 42, beneficiară; S.C. Mihălțan Prestări Servicii S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 21468/8701 din 23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire de birouri P+3E+M

pe str. Paris nr. 42, beneficiară; S.C. Mihălțan Prestări Servicii S.R.L., prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru construirea unei clădiri de birouri. Amplasarea construcției se face pe aliniament și cuplată pe limitele laterale iar față de limita posterioară se păstrază min. 6,0 m. Accesul se face din str. Paris, prin gang carosabil. Parcarea se rezolvă la parterul liber pentru 6 mașini și 2 locuri în partea posterioară a parcelei.

Se propun POT=57 % și CUT= 2,29. U.T.R.= CAI (P.O.T. max. = 80%, C.U.T. max. = 2,4).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 21468/8701 din 23.05.2007.

Art. 2. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ing. Hon^Țoan Florea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul rmwucipiului, Jr. Auro/a/jrarnuire

Nr. 688 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)