Hotărârea nr. 687/2007

Hotărârea 687/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuintă familială D+P+E+M, str. Antonio Gaudi nr. 11.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială D+P+E+M str. Antonio Gaudi nr. 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construirea unei locuințe

familiale D+P+E+M pe str. Antonio Gaudi nr. 11 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 78185 din 04.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei locuințe familiale D+P+E+M pe str. Antonio

Gaudi nr. 11, beneficiar: Coțar Mihai;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 48547/9168 din 30.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației

publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L-

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei locuințe familiale D+P+E+M pe str. Antonio Gaudi nr. 11, beneficiar: Coțar Mihai prin care se detaliază amplasarea construcției cf. P.U.Z. pentru construirea unei locuințe cu regim de înălțime D+P+E+M. Amplasarea construcției se face la 6,0 m. față de limita dinspre drum a proprietății și 1,0 m. față de limita nord, cu acordul vecinului. Se va construi garaj în demisol. P.O.T. propus = 35%, C.U.T. = 0,9. U.T.R. = L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 48547/9168 din 30.08.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 687 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)