Hotărârea nr. 686/2007

Hotărârea 686/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire două case familiale S+P+E, str. Oasului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire două case familiale S+P+E str. Oașului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire două case familiale S+P+E pe str. Oașului f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79156 din 05.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire două case familiale S+P+E pe str. Oașului f.n., beneficiar: Luca Marius;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 70316/9116 din 13.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire două case familiale S+P+E pe str. Oașului f.n., beneficiar: Luca Marius, prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru construirea a două locuințe unifamiliale. Accesul se face din strada Oașului pe o alee carosabilă de 7,0 m. lățime plus trotuare. Amplasarea pe teren se face paralel cu limitele laterale, la distanță de min. 5.0 m. față de aleea de acces și față de limita posterioară și min. 3,0 m. față de limitele laterale. Parcarea se rezolvă în partea posterioară a curții.

Se propun POT=19,0 % și CUT= 0,4. U.T.R.=L3a (P.O.T. max. 35%, C.U.T. max. = 0,9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 70316/9116 din 13.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr.686 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)