Hotărârea nr. 685/2007

Hotărârea 685/2007 - Aprobarea P.U.D: pentru construire locuintă familială S+P+M, str. Traian Mosoiu nr. 72.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială S+P+M str. Traian Moșoiu nr. 72

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe colective mici și sediu firmă S(D)+P+2E pe str. Traian Moșoiu nr. 72 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 81249 din 12.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe colective mici și sediu firmă S(D)+P+2E pe str. Traian Moșoiu nr. 72, beneficiar: Crivii Ioan Adrian;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 69769/7329 din 28.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe colective mici și sediu firmă

S(D)+P+2E pe str. Traian Moșoiu nr. 72, beneficiar: Crivii Ioan Adrian, prin care se stabilește amplasarea a 3 corpuri de construcție cu destinația dc birouri — corpul dispre stradă - și locuințe - cele 2 corpuri din spate. Clădirea de birouri se amplasează pe aliniament și pe limita laterală nord-est. locuințele se amplasează la 3,0 m. de limitele laterale și au etaje retrase. Distanța până la limita posterioară este de min. 5,00 m. iar între clădiri se păstrează o distanță de 10,77 și respectiv 11,0 m. în partea mediană se rezolvă un garaj subteran pentru 15 mașini.

Se stabilește POT = 30% și CUT = 0,9. U.T.R.=L3a (P.O.T. max. 35%, C.U.T. max. = 0,9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 69769/7329 din 28.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 685 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)