Hotărârea nr. 684/2007

Hotărârea 684/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru amenajări aferente constituirii a două apartamente în podul existent str. Observatorului nr. 9, bloc OS9.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente construirii a două apartamente în podul existent str. Observatorului nr. 9 bloc OS9.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru amenajări aferente construiri a două apartamente în podul existent pe str. Observatorului nr. 9 bloc OS9 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 71294 din 28.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente construiri a două apartamente în podul existent pe str. Observatorului nr. 9 bloc OS9, beneficiar: Sbârciu Mihăilă;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 24528/8825 din 14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente construiri a două apartamente în podul existent pe str. Observatorului nr. 9 bloc OS9, beneficiar: Sbârciu Mihăilă, prin care se propune amplasarea a 2 locuri de parcare lângă postul trafo, cu acces din str. Jupiter.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 24528/8825 din 14.06.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului,

Nr. 684 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)