Hotărârea nr. 683/2007

Hotărârea 683/2007 - Aprobarea P.U.Z. Viile Dâmbul Rotund pentru locuinte.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Viile Dâmbul Rotund pentru locuințe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Viile Dâmbul Rotund pentru locuințe - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 72797 din 28.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Viile Dâmbul Rotund pentru locuințe, beneficiar: Matei Teodor;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 88788/8146 din 23.01.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 1 it.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1.- Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Viile Dâmbul Rotund pentru locuințe, beneficiar: Matei Teodor prin care se stabilesc zonificarea funcțională și reglementările urbanistice pentru terenul studiat, respectiv U.T.R. L2 = locuințe situate pe vesanți slab construiri, în regim de construire izolat, cu D+P+M și lot mediu de 500 m.p. și U.T.R. V = zonă verde cu regim de servitute L.E.A. Prin P.U.Z. teritoriul de 14240 m.p., studiat se poate parcela și construi, iar suprafața de 11020 m.p. se introduce în intravilan. Se va asigura staționarea autovehicolelor conform normelor, în afara circulației publice. Se propun P.O.T. max. 35% și C.U.T. max. 0,9. Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 88788/8146 din 23.01.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 683 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)