Hotărârea nr. 682/2007

Hotărârea 682/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire casă de vacantă P+M Colonia Făget f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă de vacanță P+M Colonia Făget f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.I). pentru construire casă de vacanță P+M în Colonia Făget f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 81018 din 10.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă de vacanță P+M în Colonia Făget f.n., beneficiar:

Hărăguș Alin Cristian;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 56438/9205 din 10.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației

publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1.-

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă dc vacanță P+M în Colonia Făget f.n., beneficiar: Hărăguș Alin Cristian, prin care se stabilește amplasarea construcției cf. P.U.Z. aliniată la 5.0 m. de la limita proprietății dinspre cele 2 drumuri de la nord-est și nord-vest și la 8,0 m. față de limita posterioară a proprietății. Regimul de înălțime propus este P+M. Se va amenaja accesul auto pe parcelă la parcarea propusă. Se stabilește POT =11% și CUT = 0,2. U.T.R.= B2 (P.O.T. max. = 20%, C.U.T. max. = 0,3).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 56438/9205 din 10.09.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 682 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)