Hotărârea nr. 681/2007

Hotărârea 681/2007 - Aprobarea P.U.Z. str. Dorobantilor – Năvodari – Petofi Sandor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Dorobanților - Năvodari - Petofi Șandor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Dorobanților -Năvodari - Petofi Șandor - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76145 din 28.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Dorobanților - Năvodari - Petofi Șandor, beneficiară; S.C. ASIT Real Estate S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22514/8708 din 23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Dorobanților - Năvodari - Petofi Șandor,

beneficiară; S.C. ASIT Real Estate S.R.L Prin P.U.Z. se stabilesc reglementările urbanistice și zonificarea funcțională pentru terenul studiat, respectiv unitățile teritoriale de referință;

UTR 1 - subzonă centrală, riverană str. Dorobanților, alcătuită din parcele de mari dimensiuni pentru dotări de zonă centrală și locuințe. P.O.T. max. = 55% pentru parcelele de la nr. 27-31 și 43 - 53 și 60% pentru parcelele de la nr. 33, 35, 37 și 55. C.U.T. max. = 3.

UTR 2 - subzonă centrală, riverană str. Petofi și la curba str. Năvodari, cu funcțiuni mixte (locuire min. 50%). POT max. 50%, CUT max. 2.

UTR 3 - ansamblu rezidențial, din str. Dorobanților nr. 39-41, monument de arhitectură. P.O.T. max. 30% și C.U.t. max. 0,9. Se stablește dispunerea clădirilor pe aliniament și alinierea la cornișa Liceului de nevăzători (h=16,0 m.) Se va asigura staționarea autovehicolelor conform normelor, în afara circulației publice.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 22514/8708 din 23.05.2007.

Art. 2. -


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora'Tărmure

Nr. 681 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)