Hotărârea nr. 680/2007

Hotărârea 680/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale D+P+E, zona Valea Seacă Est.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U .1 - N A P O C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale D+l’+E zona Valea Seacă Est

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.I). pentru locuințe familiale D+P+E, zona Valea Seacă Est - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 70903/ 43/28.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale D+P+E, zona Valea Seacă Est, beneficiar Groza David Petru;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.22270/6567/30.03.2006, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale D+P+E, zona Valea Seacă Est, beneficiar Groza David Petru, prin care se reglementează construirea, regimul de înălțime, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT propus =18% (POTmax. = 35%) și CUT propus = 0.5 ADC/mp. teren (CUTmax. = 0,9 ADC/mp. teren ) pentru UTR = L3, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22270/6567/30.03.2006.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 680 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)


Președinte de ședință,

Ing. Horia loan Florea