Hotărârea nr. 679/2007

Hotărârea 679/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru sapte imobile de locuit P+2E+supantă si partial S(D)+P+2E+supantă în regim însiruit, str. Colonia Borhanci.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru șapte imobile de locuit P+2E+supantă și parțial S(D)+P+2E+supantă în regim înșiruit str. Colonia Borhanci

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru șapte imobile de locuit P+2E+supantă și parțial S(D)+P+2E+supantă în regim înșiruit pe str. Colonia Borhanci - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 83029 din 15.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru șapte imobile de locuit P+2E+supantă și parțial S(D)+P+2E+supantă în regim înșiruit pe str. Colonia Borhanci, beneficiară: S.C. Total Serv. S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 21971/9166 din 27.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației pubiice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru șapte imobile de locuit P+2E+supantă și parțial S(D)-rP"2E+supantă în regim înșiruit pe str. Colonia Borhanci, beneficiară: S.C. Total Serv. S.R.L., prin care se stabilește amplasarea a 7 corpuri de construcție înșiruite în partea de mijloc a terenului, la distanțe de 8,0 și 14,0 m. de limitele laterale est și vest ale parcelei. Pentru parcarea auto s-au prevăzut două platforme de 35+14 locuri pentru cele 43 de apartamente. Se amenajează loc de joacă pentru copii, punct gospodăresc, alei și spații verzi. Lucrările propuse se înscriu în prvederile P.U.G. - U.T.R.=L3c și P.U.Z. Colonia Borhanci, beneficiar Jakab Francisc, aprobat prin H.C.L. nr. 456/27.06.2006. Se stabilește POT = 20,1% și CUT = 0,8. U.T.R.= Z3 (P.O.T. max. = 35%, C.U.T. = 0,9 conform P.U.G.).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 21971/9166 din 27.04.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 679 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)