Hotărârea nr. 678/2007

Hotărârea 678/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire ansamblu rezidential cu case însiruite D+P+M, str. Alexandru Macedonski nr. 3-5.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru construire ansamblu rezidențial cu case înșiruite D+P+M

str. Alexandru Macedonski nr. 3-5

Consiliul loca! al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construirea unui ansamblu rezidențial cu case înșiruite D-P-M pe str. Alexandru Macedonski nr. 3-5 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75944 din 28.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui ansamblu rezidențial cu case înșiruite D+P+M pe str. Alexandru Macedonski nr. 3-5, beneficiar: Țucmeanu Marius Mihai;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 23100/8516 din 11.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui ansamblu rezidențial cu case înșiruite D+P-M pe sti. Alexandru Macedonski nr. 3-5, beneficiar: Țucmeanu Marius Mihai. prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei, regimul de aliniere și de înălțime D+P-rM. Se propun 2 grupuri de câte 3 și 4 case înșiruite. Se asigură acces auto și garaje la fiecare locuință. Amenajările incintei constau în alei, spații verzi, teren dejoacă și sport, sistematizare verticală. Se propun POT=24,5 % și CUT= 0,68. U.T.R.=L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 23100/8516 din 11.04.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 678 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)