Hotărârea nr. 677/2007

Hotărârea 677/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru extindere centru de cartier Bună Ziua – locuinte, servicii, dotări, str. Bună Ziua.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru extindere centru de cartier Bună Ziua - locuințe, servicii, dotări str. Bună Ziua

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru extindere centru de cartier -locuințe, servicii, dotări S+P+4,5E pe str. Bună Ziua - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 81099 din 08.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere centru de cartier - locuințe, servicii, dotări S+P+4,5E pe str. Bună Ziua, beneficiară; S.C. Rediterra S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 59658/9137 din 12.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere centru de cartier - locuințe, servicii, dotări S+P+4,5E pe str. Bună Ziua, beneficiară: S.C. Rediterra S.R.L. prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru extinderea centrului de cartier. Funcțiunile propuse sunt; locuințe, servicii, dotări similare cu ccic învecinate, cu regim de înălțime S+P+4.5E, ultimele nivele fiind retrase. Accesul se face pe o alee carosabilă de 6,0 m. și trotuar de 1,5 m. Clădirile se amplasează la o distanță egală cu înălțimea între ele și jumătate din înălțime până la limitele laterale. Spre str. Mozart se amplasează o grădiniță cu regim de înălțime D+P+E cu spații verzi și locul de joacă aferente. Lucrările de infrastructură - drumuri, rețele, sistematizare verticală - se vor realiza de beneficiar cu prioritate. Se propun POT=29,21 % și CUT= 1,7. U.T.R.=CC (P.O.T. max.= 80%, C.U.T. max. 2,2).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 59658/9137 din 12.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 677 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)