Hotărârea nr. 676/2007

Hotărârea 676/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru modernizare, etajare si extindere sediu firmă si locuintă P+2E+M, str. Aiudului nr. 6A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru modernizare, etajare și extindere sediu firmă și locuință P+2E+M str. /Xiudului nr. 6A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru modernizare, etajare și extindere sediu firmă și locuință P+2E+M pe str. Aiudului nr. 6A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56419 din 15.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru modernizare, etajare și extindere sediu firmă și locuință P+2E+M pe str. Aiudului nr. 6A, beneficiar: Dinea David;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 56419/9169 din 10.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru modernizare, etajare și extindere sediu firmă și locuință P+2E+M pe str. Aiudului nr. 6A. beneficiar: Dinea David prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru modernizarea, etajarea și extinderea construcției. Construcția este amplasată la 7,5 m. de la aliniament, la 2,0 m. față de limita laterală nord-vest, la 5,0 m. de la limita sud-est și 2,7 m. de la limita posterioară. Se asigură parcarea în incintă, pe o platformă dalată. P.O.T. = 37%, (max. admis = 45%). C.U.T. = 1,5. (max. admis = 1,8). U.T.R. = CM3.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 56419/9169 din 10.09.2007.

Art, 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 676 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)