Hotărârea nr. 675/2007

Hotărârea 675/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire imobil de locuinte colective si servicii D+P+3E, Calea Turzii f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil de locuințe colective și servicii D+P+3E Calea Turzii f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire imobil de locuințe colective și servicii D+P+3E pe Calea Turzii f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 82809 din 15.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil de locuințe colective și servicii D+P+3E pe Calea Turzii f.n.. beneficiari: Racolța Dorin și Mitrea Mihail;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 66408/9220 din 17.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil de locuințe colective și servicii D+P+3E pe Calea Turzii f.n., beneficiari: Racolța Dorin și Mitrea Mihail prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, ocupare a terenului și organizarea incintei pentru construirea unui imobil de locuințe colective și servicii.

Amplasamentul a fost cuprins în P.U.Z. Matrix aprobat prin H.C.L. nr. 437/19.05.2004. Amplasarea construcției se face la 4,0 m. de la aliniament, la 5,7 și respectiv 6,0 m. față de limitele laterale sud și nord și 5,0 m. de la limita posterioară. Se asigură parcarea pentru 16 mașini în demisol.

P.O.T. = 32,2%, C.U.T. = 1,3. U.T.R. = L5a.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 66408/9220 din 17.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 675 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)