Hotărârea nr. 674/2007

Hotărârea 674/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuintă colectivă P+2E, str. Tulghesului nr. 2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință colectivă P+2E

str. Tulgheșului nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință colectivă P+2E, str. Tulgheșului nr. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 81016 din 10.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință colectivă P+2E, str. Tulgheșului nr. 2, beneficiar: Crăciunaș Ovidiu;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22561/8876 din 05.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației pubiice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință colectivă P+2E, str.

Tulgheșului nr. 2. beneficiar: Crăciunaș Ovidiu. prin care se stabilește amplasarea construcției cu 10 apartamente, aliniată la 11,0 m. de la limita proprietății dinspre stradă, 5,0 m. față de limita posterioară a proprietății și 5,7 m. față de limitele laterale. Se va amenaja accesul auto pe parcelă la platforma de parcare propusă pentru 10 mașini.

Se stabilește POT = 30% și CUT = 0,9. U.T.R.= CM3 (P.O.T. max.=45%, C.U.T. max.= l ,8). Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 22561/8876 din 05.07.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 674 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)