Hotărârea nr. 672/2007

Hotărârea 672/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire cinci imobile de locuinte D+P+2E, str. G. V. Bibescu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire cinci imobile de locuințe D+P+2E str. G.V. Bibescu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire cinci locuințe colective D+P+2E pe str. G.V. Bibescu f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 80384 din 05.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire cinci locuințe colective D+P+2E pe str. G.V. Bibescu f.n., beneficiară; S.C. Touareg Developmennt S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 53984/9071 din 30.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire cinci locuințe colective D+P+2E pe str. G.V. Bibescu f.n., beneficiară; S.C. Touareg Developmennt S.R.L. și Jecan Rareș Laurian. prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru construirea a 5 clădiri de locuințe colective cu câte 6 apartamente fiecare. Amplasarea construcțiilor se face la 5,0 m. față de circulațiile perimetrale. între construcții se menține distanța de 10.0 m. cu o singură excepție (9,80 m.). Fiecare clădire are asigurate garajele necesare la demisol. Amenajările incintei constau în alei de acces auto și pietonaie, spații verzi, loc de joacă, punct gospodăresc. Se propun POT=17,6 % și CUT= 0,46. U.T.R.= L3c (P.O.T. max.=35%, C.U.T.=0,9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 53984/9071 din 30.08.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 672 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)