Hotărârea nr. 671/2007

Hotărârea 671/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuintă familială Dp+P+E, str. Grâului nr. 21.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială Dp+P+E str. Grâului nr. 21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință familială Dp+P+E pe str. Grâului nr. 21 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 77484 din 05.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială Dp+P+E pe str. Grâului nr. 21, beneficiară; Filip Silvia;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 55538/9134 din 10.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială Dp+P+E pe str. Grâului nr. 21. beneficiară: Filip Silvia, prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru construirea unei locuințe unifamiliale. Accesul se face din strada Grâului pe o alee carosabilă de 6,0 m. lățime plus trotuare de 1,0 m. Amplasarea pe teren se face la distanță de min. 5.0 m. față de traseul regularizat al străzii Grâului și față de limita posterioară și min. 3,0 m. față de limitele laterale. Parcarea se rezolvă în demisol.

Se propun POT=34,5 % și CUT= 0.9. U.T.R.=L3c (P.O.T. max.=0,35, C.U.T. max. =0,9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 55538/9134 din 10.09.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 671 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)