Hotărârea nr. 670/2007

Hotărârea 670/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuintă unifamilială D+P+M, str. Mircea Eliade nr. 36C.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifamilială D+P+M str. Mircea Eliade nr. 36 C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință unifamilială D+P+M pe str. Mircea Eliade nr. 36 C - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79941 din 09.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifamilială D+P+M pe str. Mircea Eliade nr. 36 C, beneficiară: S.C. D&M Construct S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 64117/9107 din 13.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifamilială D+P+M pe str. Mircea Eliade nr. 36 C, beneficiară: S.C. D&M Construct S.R.L., prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru construirea unei locuințe unifamiliale. Accesul se face din strada Mircea Eliade pe o alee carosabilă de 6,0 m. lățime plus un trotuar de 1,0 m. Amplasarea pe teren se face la distanță de min. 5.0 m. față de aleea de acces și față de toate limitele parcelei. Garajul se rezolvă în demisolul construcției.

Se propun POT=20,0 % și CUT= 0,5.

U.T.R.=L3c (P.O.T. max.=35%, C.U.T. max =0,9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 64117/9107 din 13.09.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 670 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)