Hotărârea nr. 669/2007

Hotărârea 669/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru extindere si etajare clădire pentru servicii si locuinte P+2E, str. Batozei nr. 18.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru extindere și etajare clădire pentru servicii și locuințe P+2E

str. Batozei nr. 18

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru extindere și etajare clădire pentru servicii și locuințe P+2E, str. Batozei nr. 18 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76500 din 02.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere și etajare clădire pentru servicii și locuințe P+2E, str. Batozei nr. 18, beneficiar: Marinca Alexandru;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 28619/8653 din 23.05.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere și etajare clădire pentru servicii și locuințe P+2E str. Batozei nr. 18, beneficiar: Marinca Alexandru, prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare și organizare a incintei pentru extinderea, etajarea și reamenajarea clădirii existente pentru servicii (cabinete medicale și birouri) și locuințe. Se menține accesul auto din str. Batozei. Se asigură parcarea în incintă. în spatele parcelei, pentru 6 mașini. P.O.T. propus = 30%, C.U.T. = 0,85. U.T.R. = L5.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 28619/8653 din 23.05.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 669 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)