Hotărârea nr. 668/2007

Hotărârea 668/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuintă familială S+P+M, str. Al. Vaida Voievod nr. 81.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială S+P+M str. Al. Vaida Voievod nr. 81

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință familială S+P+M pe str. Al. Vaida Voievod nr. 81 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 81001 din 11.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială S+P+M pe str. AL Vaida Voievod nr. 81, beneficiar: Biro Ștefan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 65168/9178 din 17.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -

Se aprobă Pianul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială S+P+M pe str. Al. Vaida Voievod nr. 81, beneficiar: Biro Ștefan, prin care se stabilește amplasarea construcției paralel cu clădirea vecină (Cociș) la distanță de min. 6,0 m. de limita de proprietate vest, 5,0 m. de la limita est și 5,0 m. de la limita posterioară. Se va realiza regularizarea și protecția malului pârâului. Regimul de înălțime propus este S-P+M. Se va realiza accesul auto și parcarea în incintă.

Se stabilește POT = 18,5% și CUT = 0,5. U.T.R.= CM2 (P.O.T. max. 35%, C.U.T. max. = 1). Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 65168/9178 din 17.09.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 668 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)