Hotărârea nr. 667/2007

Hotărârea 667/2007 - Aprobarea P.U.D: pentru construire ansamblu de locuinte D+P+E, str. Eugen Ionesco.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire ansamblu de locuințe D+P+E str. Eugen lonesco

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.L'.D. pentru construirea unui ansamblu de locuințe D+P+E, str. Eugen lonesco - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79054 din 02.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui ansamblu de locuințe D+P+E, str. Eugen lonesco, beneficiari: Stan Ovidiu și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 32104/9025 din 15.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1.-

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui ansamblu de locuințe D+P+E, str. Eugen lonesco. beneficiari: Stan Ovidiu și asociații prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, ocupare a terenului și organizarea incintei pentru construirea unui ansamblu de locuințe. Amplasarea construcțiilor se face la 5,0 m. (casele de pe latura est a drumului) și respectiv 4.0 m. (casele de pe latura vest) față de limitele dinspre stradă ale proprietăților și min 3,0 m. față de celelalte limite ale parcelelor. Accesul auto se face dispre str. Eugen lonesco pe un drum propus cu 7,0 m. carosabil și 2 trotuare de câte 1,0 m. fiecare. Se asigură parcarea în incinte, în subsolul construcțiilor și la sol. P.O.T. max. propus = 35%, C.U.T. - 0,9. U.T.R. = L3c

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 32104/9025 din 15.08.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 667 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)