Hotărârea nr. 666/2007

Hotărârea 666/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire vilă familială S+D+P+E+M, str. Nichita Stănescu – str. G. V. Bibescu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire vilă familială S+D+P+E+M str. Nichita Stănescu - str. G.V. Bibescu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construirea unei vile unifamiliale S+D+P+E+M pe str. Nichita Stănescu colț cu str. G.V. Bibescu - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 54786 din 01.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei vile unifamiliale S+D+P+E+M pe str. Nichita Stănescu colț cu str. G.V. Bibescu, beneficiar: Toșa Vasile loan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 54786/9026 din 15.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei vile unifamiliale

S+D+P+E+M pe str. Nichita Stănescu colț cu str. G.V. Bibescu. beneficiar: Toșa Vasile loan prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, ocupare a terenului și organizarea incintei pentru construirea unei locuințe unifamiliale. Amplasarea construcției se face la 5,0 m. față de limitele dinspre cele 2 străzi și limita nord ale parcelei și 9,0 m. față de limita vest. Accesul auto se face dispre str. N. Stănescu iar accesul pietonal din str. G.V. Bibescu. Se asigură parcarea în incintă. P.O.T. = 30%, C.U.T. = 0,9. U.T.R. = L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 54786/9026 din 15.08.2007.

Art, 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 666 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)