Hotărârea nr. 665/2007

Hotărârea 665/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuintă unifamilială S+P+M, str. Antonio Gaudi f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifamilială S+P+M str. Antonio Gaudi f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construirea unei locuințe unifamiliale S+P+M pe str. Antonio Gaudi f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 72827 din 28.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei locuințe unifamiliale S+P+M pe str. Antonio Gaudi f.n. beneficiar: Petrea Gheorghe;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 38871/9031 din 15.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei locuințe unifamiliale S+P+M pe str. Antonio Gaudi f.n, beneficiar: Petrea Gheorghe, prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei. Amplasarea construcției pe teren se face adiacent laturii sudice a parcelei, cuplată cu construcția de pe parcela respectivă și păstrând 4,5 m. față de latura opusă. Se asigură acces auto și parcare în incintă. Se propun POT=20,0 % și CUT= 0,5.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 38871/9031 din 15.08.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 665 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)