Hotărârea nr. 664/2007

Hotărârea 664/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire cabinete stomatologice S+P+2E, Calea Mănăstur nr. 68A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru construire cabinete stomatologice D+P+2E

Calea Mănăștur nr. 68A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire cabinete stomatologice D+P+2E pe Calea Mănăștur nr. 68A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75941 din 28.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire cabinete stomatologice D+P+2E pe Calea Mănăștur nr. 68A, beneficiar: Buduru Rareș;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 25041/8852 din 14.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire cabinete stomatologice D+P+2E pe Calea Mănăștur nr. 68A, beneficiar: Buduru Rareș, prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei, amplasarea construcției pe limita de proprietate est, cuplată cu construcția de pe parcela respectivă și la 3,50 m. de limita de la stradă și 3,0 m față de cea laterală sud. Regimul de înălțime este D+P+2E. Se asigură acces auto și loc de parcare în incintă pentru 7 mașini. Se propun POT=29,5 % și CUT= 0,95. U.T.R.=CC.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 25041/8852 din 14.06.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 664 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)