Hotărârea nr. 663/2007

Hotărârea 663/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire birouri si spatii comerciale D+P+2E+et. 3 retras, str. Stephenson nr. 14-18.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru construire birouri și spații comerciale D+P+2E+et. 3 retras

str. Stephenson nr. 14-18

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire birouri și spații comerciale D+P+2E+et. 3 retras pe str. Stephenson nr. 14-18 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 73637 din 28.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire birouri și spații comerciale D+P+2E+et. 3 retras pe str. Stephenson nr. 14-18, beneficiar: Rada Faustin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22648/8967 din 28.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1.-

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire birouri și spații comerciale D+P+2E+et. 3 retras pe str. Stephenson nr. 14-18, beneficiar: Rada Faustin, prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei, amplasarea construcției în formă de “L” pe colț, retrasă 2,50 m. de la stradă. Regimul de înălțime este D-rP+2E+etaj retras. Se asigură acces auto pe rampă până la garajul din demisol pentru 10 mașini.

Se propun POT=42 % și CUT= 1,47. U.T.R.=L5.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 22648/8967 din 28.06.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 663 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)