Hotărârea nr. 662/2007

Hotărârea 662/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire clădire cu spatiu comercial, birouri si locuinte S+P+2E, str. Corneliu coposu nr. 150.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru construire clădire cu spațiu comercial, birouri și locuințe S+P+2E

str. Corneliu Coposu nr. 150

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire clădire cu spațiu comercial, birouri și locuințe S+P+2E, str. Corneliu Coposu nr. 150 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 64719 din 28.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire cu spațiu comercial, birouri și locuințe S+P+2E, str. Corneliu Coposu nr. 150, beneficiară: S.C. Tachidor S.R.L..

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 11975/8601 din 24.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂ R ĂȘ T E :

Art. L-

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire cu spațiu comercial, birouri și locuințe S+P+2E, str. Corneliu Coposu nr. 150, beneficiară: S.C. Tachidor S.R.L.. prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei, alinierea la 5,0 m de la str. Corneliu Coposu și înălțimea S+P+2E. Se asigură acces auto la subsol din str. Corneliu Coposu și la parter din str. Livezeni iar parcarea în garajul de la subsol.

Se propun POT=35 % și CUT= 0,6. UTR= L3a.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 11975/8601 din 24.04.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 662 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)