Hotărârea nr. 661/2007

Hotărârea 661/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuintă familială P+M, Colonia Borhanci.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință familială P+M Colonia Borhanci

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construirea unei locuințe familiale P+M în Colonia Borhanci f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 77741 din 02.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei locuințe familiale P+M în Colonia Borhanci f.n., beneficiar: Resteu loan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 38673/8979 din 19.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei locuințe familiale P+M în Colonia Borhanci f.n., beneficiar: Resteu loan prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, ocupare a terenului și organizarea incintei pentru construirea unei locuințe cu regim de înălțime P+M. Documentația este corelată cu P.U.D. Ignat aprobat cu H.C.L. nr. 376/29.04.2004. Amplasarea construcției se face la 5,0 m. față de limita dinspre drum a proprietății. Se asigură parcarea în incintă.

P.O.T. propus = 25%, C.U.T. = 0,5. U.T.R. = L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 38673/8979 din 19.07.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 661 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)