Hotărârea nr. 660/2007

Hotărârea 660/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuinte însiruite D+P+E, str. Mozart nr. 12-14.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe înșiruite D+P+E str. Mozart nr. 12-14

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construirea de locuințe înșiruite D+P+E pe str. Mozart nr. 12-14 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 77728 din 02.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea de locuințe înșiruite D+P+E pe str. Mozart nr. 12-14, beneficiari: Țărmure Ovidiu Dan și Țărmure Mircea Dumitru;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 32533/8978 din 05.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui ansamblu de locuințe D+P+E, str. Mozart nr. 12-14, beneficiari: Țărmure Ovidiu Dan și Țărmure Mircea Dumitru prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare și organizarea incintei pentru construirea unui ansamblu de locuințe înșiruite. Amplasarea construcțiilor se face la min. 2,0 m. față de aleea carosabilă de incintă și min. 3,0 m. față de celelalte limite ale parcelei. Aleea face legătura între str. Mozart și str. Bună Ziua și are 6,0 m. carosabil plus trotuare de 1,0 m. fiecare. Se asigură parcarea în incinte, în subsolul construcțiilor și la sol. P.O.T. max. propus = 35%, C.U.T. = 0,9. U.T.R. = L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 32533/8978 din 05.07.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 660 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)