Hotărârea nr. 659/2007

Hotărârea 659/2007 - Aprobarea P.U.Z. str. Morarilor – pentru locuinte.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Morarilor - pentru locuințe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Morarilor - pentru locuințe - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 55257 din 02.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Morarilor - pentru locuințe, beneficiari; Mureșan Alexandru și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 8514/8364 din 09.03.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Morarilor - pentru locuințe, beneficiari;

Mureșan Alexandru și asociați. Prin P.U.Z. se stabilesc zonificarea funcțională și reglementările urbanistice pentru terenul studiat, respectiv modificarea încadrării funcționale din zonă verde (V8) în zonă de locuințe (L3a). Drumul propus va avea 7,0 m. carosabil și 2 trotuare de câte 1,0 m. Se stabilește alinierea construcțiilor la 5,0 m. de la traseul regularizat al străzii și 3,0 m. de la limita posterioară. Regimul de construire poate fl izolat sau cuplat iar regimul de înălțime va fi max. P+2E.

P.O.T. max.=30% C.U.T. max.=0.9 ADC/mp teren. U.T.R. = L3a.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 8514/8364 din 09.03.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 659 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)