Hotărârea nr. 658/2007

Hotărârea 658/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire hală si birouri P+E partial, Calea Someseni f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire hală și birouri P+E parțial Calea Someșeni f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru hală și birouri P+E parțial, Calea Someșeni f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79835 din 02.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire hală și birouri P+E parțial, Calea Someșeni f.n., beneficiară: S.C. Hale Vest S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 45611/9034 din 15.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire hală și birouri P+E parțial,

Calea Someșeni f.n., beneficiară: S.C. Hale Vest S.R.L. prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare și organizarea incintei pentru construirea halei. S-a făcut corelarea cu P.U.Z. Ocolitoare sud aprobat cu H.C.L. nr. 459/2007. Amplasarea construcției se face paralel cu limita laterală est, la 21,5 m. față de axul drumului și la 6,0 m. față de limita posterioară. Accesul auto se face dispre Calea Someșeni. Se asigură parcarea în incintă. P.O.T. = 34,76%, C.U.T. = 0,4. U.T.R. = CB3.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 45611/9034 din 15.08.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 658 din 30 octombrie 2007
(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)