Hotărârea nr. 657/2007

Hotărârea 657/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru ansamblul de locuinte în cartierul Tineretului – zona de sud-vest B-dul. Muncii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru ansamblu de locuințe în cartierul Tineretului - zona de sud-vest b-dul Muncii

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru ansamblu de locuințe în cartierul Tineretului - zona de sud-vest, microraionul I - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 78123 din 03.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe în cartierul Tineretului - zona de sud-vest, microraionul I, beneficiară: S.C. Cartierul Tineretului S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 78123/9246 din 27.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂ R Â Ș T E :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe în cartierul Tineretului - zona de sud-vest, microraionul I, beneficiară: S.C. Cartierul Tineretului

S.R.L.. prin care se propune realizarea unui ansamblu de 6 locuințe colective cu S+P+7E -locuințe sociale și 8 locuințe înșiruite cu D+P+3E de standard mediu-superior. Blocurile de locuințe sociale au 570 apartamente de una și două camere. Cele 8 clădiri de locuințe înșiruite cu regim de înălțime P+3E au fiecare câte 8 apartamente pentru care se asigură garaje și parcări.

P.O.T.= 13,44%, C.U.T.=l,0. U.T.R. L5, pentru locuințe colective sociale și respectiv; P.O.T. propus 15,70%, C.U.T.=0,64, pentru locuințe colective în regim înșiruit.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 78123/9246 din 27.09.2007.

Art. 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 657 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)