Hotărârea nr. 656/2007

Hotărârea 656/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire două locuinte unifamiliale D+P+E+M, str. Alexandru Vaida Voievod.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire două locuințe unifamiliale D+P+E+M str. Alexandru Vaida Voievod

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire două locuințe unifamiliale D+P+E+M, str. Alexandru Vaida Voievod - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 73176 din 28.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire două locuințe unifamiliale D+P+E+M. str. Alexandru Vaida Voievod, beneficiar: Denițiu Caius Rufus;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 41600/8981 din 28.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire două locuințe unifamiliale D+P+E+M, str. Alexandru Vaida Voievod, beneficiar: Denițiu Caius Rufus prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, ocupare a terenului și organizarea incintei pentru construirea a două locuințe unifamiliale. Amplasarea construcțiilor se face la 4,2 m. față de limitele nord, sud și vest ale parcelei și min. 5,0 m. față de limita est. Accesul se face dispre str. Alexandru Vaida Voievod pe o alee carosabilă de 6,0 m. lățime aflată în coproprietatea riveranilor. Se asigură parcarea în incintă. P.O.T. max. = 35%, C.U.T. ntax. 0,9. U.T.R. = L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 41600/8981 din 28.06.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 656 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)