Hotărârea nr. 655/2007

Hotărârea 655/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire case de vacantă D+P+E+M, Făget – La Surpătura.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire case de vacanță D+P+E+M

Făget - La Surpătura

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire case de vacanță D+P+E+M în zona Făget - La Surpătura - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 77453 din 28.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire case de vacanță D+P+E+M în zona Făget - La Surpătura, beneficiari: Fodor Ciprian și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 24503/8889 din 05.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 ai. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire case de vacanță D+P+E+M în zona Făget - La Surpătura, beneficiari: Fodor Ciprian și asociații prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea a două zone pentru construirea de case de vacanță. Zona I se va dezmembra în 5 parcele pe care se stabilește alinierea la 10 m. de la drum și distanța minimă de 5,0 m. de la celelalte limite de proprietate. Zona II se va dezmembra tot în 5 parcele. Alinierea se va face la 5,0 m. de la drumul principal și 3,0 m. de la aleea carosabilă înfundată. Drumurile de acces vor avea 6,0 m. carosabil + trotuar. Se va asigura acces auto și parcare pe fiecare parcelă. Regimul de înălțime va fi D+P+E+M. P.O.T. max. = 20% iar C.U.T. max. 0,6.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 24503/8889 din 05.07.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 655 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)